§ 1. Navn
Stk. 1. Foreningens navn er Nye Borgerliges Ungdom.

§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningen er en politisk ungdomsorganisation, der har til formål at øge den politiske interesse blandt ungdommen, og udbrede Nye Borgerliges Ungdoms politik og livssyn som defineret i grundholdningen og det vedtagne politiske program.

Stk. 2. Foreningens formål er endvidere at værne om og kæmpe for danske traditioner samt klassisk konservative værdier

Stk. 3. Det er foreningens ambition at danne og oplyse ungdommen til at tage del i samfundsdebatten og som en konsekvens deraf øge ungdommens demokratiske deltagelse i forbindelse med valghandlinger

§ 3. Grundholdning
Stk. 1. Foreningens grundholdning er udtryk for Nye Borgerliges Ungdoms grundlæggende værdier. Grundholdningen vedtages af forretningsudvalget inden afholdelse af første landsmøde. Nye Borgerliges Ungdoms politiske program kan ikke stride imod grundholdningen.

Stk. 2. Ændringer i grundholdningen kræver to tredjedeles flertal på et landsmøde.

§ 4. Medlemskreds
Stk. 1. Som medlem optages enhver enkeltperson, som er fyldt 12 år og endnu ikke fyldt 30 år, der tilslutter sig foreningens formål, og som ikke er medlem af politiske organisationer, hvis formål er i modstrid med Nye Borgerliges Ungdoms vedtagne formål, politik eller grundholdning

Stk. 2. Indmeldelse sker via foreningens indmeldelsesblanket eller efter andre procedurer fastsat af forretningsudvalget. Medlemskabet er gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 3. Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til forretningsudvalget og har øjeblikkelig virkning.

Stk. 4. Medlemmerne betaler det af landsmødet fastsatte kontingent. Kontingentet opkræves ved indmeldelse og derefter i starten af hvert regnskabsår, medlemskabet skal gentegnes efter regnskabsårets udgang.

Stk. 5. Et medlemskab er først gyldigt, når man har modtaget en skriftlig bekræftelse fra NBU’s Landsorganisation.

§ 5. Forretningsudvalget
Stk. 1. Foreningen ledes af Forretningsudvalget i overensstemmelse med nærværende vedtægter og landsmødets beslutninger. Forretningsudvalget varetager organisationens daglige drift, interne og eksterne kampagner m.v. Formandens stemme er afgørende ved stemmelighed.

Stk. 2. Ved landsmødet vælges følgende medlemmer til forretningsudvalget:

a) Landsformand
b) Politisk Landsnæstformand
c) Organisatorisk Landsnæstformand
d) Landskasserer
e) Aktivitetsformand
f) Kampagneformand
g) Lokalforeningsansvarlig
h) Suppleant til forretningsudvalget

Stk. 3. Derudover vil en repræsentant fra Nye Borgerliges forretningsudvalg kunne deltage i forretningsudvalgsmøder. Repræsentanten fra Nye Borgerliges forretningsudvalg og suppleanten vil have taleret, men ikke stemmeret.

Stk. 4. Forretningsordenen for forretningsudvalget fastsættes senest 21 dage efter afholdelse af landsmødet.

Stk. 5. Forretningsudvalget kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 6. Forretningsudvalget har kompetence til at foretage korrektur og kategorisering af på landsmødet vedtagne forslag, så længe det ikke strider mod forslagets ånd.

Stk. 7. Et siddende forretningsudvalgsmedlem må ikke tilbageholde oplysninger, eksempelvis medlemsregistre eller andre relevante dokumenter/oplysninger, for andre forretningsudvalgsmedlemmer og dermed hæmme driften af foreningen.

§ 6. Landsmødet
Stk. 1. Landsmødet er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinært landsmøde afholdes hvert år mellem 1. marts og 1. maj og indkaldes med mindst 21 dages varsel. Indkaldelse sendes til den mailadresse, som medlemmet selv har opgivet til foreningen.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på landsmødet er alle medlemmer, der senest 21 dage forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for det ordinære landsmøde skal mindst indeholde følgende punkter og afvikles i samme rækkefølge:

a) Valg af dirigent
b) Valg af tre stemmetællere
c) Behandling af eventuelt indkomne vedtægtsændringsforslag
d) Formandens beretning
e) Forelæggelse af regnskab til godkendelse
f) Behandling af indkomne forslag
g) Fastsættelse af kontingent
h) Valg af landsformand
i) Valg af politisk landsnæstformand
j) Valg af organisatorisk landsnæstformand
k) Valg af landskasserer
l) Valg af aktivitetsformand
m) Valg af kampagneformand
n) Valg af lokalforeningsansvarlig
o) Valg af suppleant
p) Valg af revisor og revisorsuppleant
q) Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på landsmødet, skal være forretningsudvalget i hænde senest 7 dage før landsmødet. Ordinære medlemmer jf. § 4, stk. 1 kan indsende forslag til behandling på NBU’s Landsmøde .

Stk. 6. Landsmødet ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af det afgående forretningsudvalg.

Stk. 7. Landsmødet træffer sine beslutninger ved simpelt flertal blandt de gyldigt afgivne stemmer. Skriftlig afstemning anvendes, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er opstillet flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

§ 8. Ekstraordinært landsmøde
Stk. 1. Ekstraordinært landsmøde skal afholdes, såfremt et simpelt flertal af forretningsudvalgsmedlemmer finder det nødvendigt. Endvidere skal ekstraordinært landsmøde afholdes, hvis mindst en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning derom over for formanden. I sådanne tilfælde skal det ekstraordinære landsmøde afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Medlemmerne kan ikke anmode om ekstraordinært landsmøde før tidligst 1. februar i det indeværende foreningsår.

Stk. 3. Indkaldelsesfristen for ekstraordinært landsmøde er 14 dage.

§ 8. Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Forretningsudvalget er ansvarligt over for landsmødet for regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af landskassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Den på landsmødet valgte revisor jf. § 6, stk. 4., samt en statsautoriseret revisor udøver året igennem en grundig kritisk revision. Denne reviderer og godkender ligeledes regnskabet

§ 9. Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere forretningsudvalgsmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved øvrige økonomiske dispositioner tegnes foreningen af det samlede forretningsudvalg.

Stk. 2. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder inddrivelse af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 10. Lokalforeninger
Stk. 1. Forretningsudvalget træffer afgørelse om oprettelse, nedlæggelse og geografisk afgrænsning af lokalforeninger.

Stk. 2. Enhver lokalforenings vedtægter skal ved stiftelsen godkendes af forretningsudvalget. Ved fremtidige uoverensstemmelser mellem Nye Borgerliges Ungdoms vedtægter og en lokalforenings vedtægter, har Nye Borgerliges Ungdoms vedtægter forrang.

Stk. 3. Stiftende generalforsamling i nye lokalforeninger. Indkaldelse til stiftende generalforsamling indeholdende dagsorden og forslag til vedtægter skal fremsendes pr. brev eller mail til medlemmer jf. § 4, stk. 1 med mindst 14 dages varsel.

Stk. 4. Den stiftende generalforsamlings dagsorden skal minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Orientering fra et forretningsudvalgsmedlem om generalforsamlingen
 5. Godkendelse af vedtægter
 6. Valg af formand
 7. Valg af bestyrelse samt suppleanter
 8. Eventuelt

Stk. 5. Lokalforeningernes aktiviteter

 1. Lokalforeningerne skal afholde et minimumsantal af aktiviteter, som bestemmes af forretningsudvalget. Lokalforeningernes aktiviteter noteres i en aktivitetsrapport efter afholdelsen.
 2. Lokalforeningen skal indsende aktivitetsrapporten i udfyldt stand inden udgangen af hvert kvartal til NBU’s Landsorganisation.
 3. Det er NBU’s Landsorganisations forretningsudvalg, der kan afgøre om en lokalforening er aktiv eller passiv.

§ 11. Eksklusioner
Stk. 1. Ethvert medlem og tillidsvalgt kan ekskluderes, såfremt et simpelt flertal af forretningsudvalgets medlemmer finder det nødvendigt.

Stk. 2. Foreningens medlemmer kan indstille til forretningsudvalget, at et medlem eller tillidsvalgt ekskluderes. Indstillingen skal være skriftlig. Når et forretningsudvalgsmedlem modtager en sådan henvendelse, har dette pligt til at tage sagen op til drøftelse med resten af forretningsudvalget på næstkommende møde.

Stk. 3. Ethvert ekskluderet medlem har mulighed for at anke sin eksklusion på næstkommende landsmøde. Anken har ikke opsættende virkning. Eksklusionen omstødes eller stadfæstes af et simpelt flertal af de stemmeberettigede, fremmødte medlemmer.

§ 12. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med to tredjedeles flertal på et landsmøde, hvor ændringsforslaget fremgår af den på dagen fremlagte dagsorden.

Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være forretningsudvalget i hænde senest 14 dage før landsmødet.

Stk. 3. Vedtægtsændringerne træder i kraft på vedtagelsestidspunktet, medmindre andet er begæret af forslagsstilleren.

Stk. 4 Vedtagelsen foregår ved håndsoprækning.

§ 13. Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med to tredjedeles flertal på to på hinanden følgende landsmøder, hvoraf det ene skal være ordinært.

Stk. 2. Foreningens formue overgår i tilfælde af opløsning til Nye Borgerlige. I tilfælde af, at Nye Borgerlige ikke eksisterer mere, anvendes den i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af det opløsende landsmøde.

Stk. 3. Eventuelle tilskudsmidler opnået gennem DUF sendes tilbage til DUF ved opløsning.