1. Navn

Stk. 1. Foreningens navn er Nye Borgerliges Ungdom.

2. Formål

Stk. 1. Foreningen er en ungdomsorganisation for Nye Borgerlige, der har til formål at øge den politiske interesse blandt ungdommen for Nye Borgerliges Ungdoms politik og livssyn som defineret i grundholdningen og det vedtagne politiske program.

Stk. 2. Foreningens formål er endvidere at værne om og kæmpe for danske traditioner samt klassisk konservative værdier

Stk. 3. Det er foreningens ambition at danne og oplyse ungdommen til at tage del i samfundsdebatten og som en konsekvens deraf øge ungdommens demokratiske deltagelse i forbindelse med valghandlinger.

3. Grundholdning

Stk. 1. Foreningens grundholdning er udtryk for Nye Borgerliges Ungdoms grundlæggende værdier. Grundholdningen vedtages af forretningsudvalget inden afholdelse af første landsmøde. Nye Borgerliges Ungdoms politiske program kan ikke stride imod grundholdningen.

Stk. 2. Ændringer i grundholdningen kræver to tredjedeles flertal på et landsmøde.

4. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlem optages enhver enkeltperson, som er fyldt 12 år og endnu ikke fyldt 30 år, der tilslutter sig foreningens formål, og som ikke er medlem af politiske organisationer, hvis formål er i modstrid med Nye Borgerliges Ungdoms vedtagne formål, politik eller grundholdning. Forretningsudvalget kan dispensere for sidstnævnte.

Stk. 2. Indmeldelse sker via foreningens indmeldelsesblanket eller efter andre procedurer fastsat af forretningsudvalget. Medlemskabet er gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 3. Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til forretningsudvalget og har øjeblikkelig virkning.

Stk. 4. Medlemmerne betaler det af landsmødet fastsatte kontingent. Kontingentet kan ikke udgøre mindre end 75 kr. Kontingentet opkræves ved indmeldelse og derefter i starten af hvert regnskabsår, medlemskabet skal gentegnes efter regnskabsårets udgang.

Stk. 5. En person kan optages som æresmedlem ud fra proceduren beskrevet i § 6

Stk. 6. Der findes ingen aldersbegrænsning for optagelsen af æresmedlemmer. Æresmedlemsskabet indebærer et livslangt, fuldt og kontingentfrit medlemsskab af foreningen. Æresmedlemmer har ingen formelle medlemsrettigheder og har således hverken stemmeret til landsmødet eller ved lokale generalforsamlinger. Æresmedlemsskabet ophæves ved medlemmets skriftlige udmeldelse, ved samme procedure som ved optagelsen eller ved eksklusion.

5. Forretningsudvalget

Stk. 1. Foreningen ledes af Forretningsudvalget i overensstemmelse med nærværende vedtægter og landsmødets beslutninger. Forretningsudvalget varetager organisationens daglige drift, ansøgninger om organisations midler fra lokalforeninger, interne og eksterne kampagner m.v. Formandens stemme er afgørende ved stemmelighed.

Stk. 2. Ved landsmødet vælges følgende medlemmer til forretningsudvalget:

a) Landsformand
b) Politisk Landsnæstformand
c) Organisatorisk Landsnæstformand
d) Landskasserer
e) Aktivitetsformand
f) Kampagneformand
g) Lokalforeningsansvarlig
h) Suppleant til forretningsudvalget

Stk. 3. Derudover vil en repræsentant fra Nye Borgerliges hovedbestyrelse kunne deltage i forretningsudvalgsmøder. Repræsentanten fra Nye Borgerliges hovedbestyrelse og suppleanten vil have taleret, men ikke stemmeret.

Stk. 4. Forretningsordenen for forretningsudvalget fastsættes senest 21 dage efter afholdelse af landsmødet.

Stk. 5. Forretningsudvalget kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 6. Forretningsudvalget har kompetence til at foretage korrektur og kategorisering af på landsmødet vedtagne forslag, så længe det ikke strider mod forslagets ånd.

Stk. 7. Et siddende forretningsudvalgsmedlem må ikke tilbageholde oplysninger, eksempelvis medlemsregistre eller andre relevante dokumenter/oplysninger, for andre forretningsudvalgsmedlemmer og dermed hæmme driften af foreningen.

6. Landsmødet

Stk. 1. Landsmødet er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinært landsmøde afholdes hvert år mellem 1. marts og 1. maj og indkaldes med mindst 21 dages varsel. Indkaldelse sendes til den mailadresse, som medlemmet selv har opgivet til foreningen.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på landsmødet er alle medlemmer, der senest 21 dage forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for det ordinære landsmøde skal mindst indeholde følgende punkter og afvikles i samme rækkefølge:

a) Valg af dirigent
b) Valg af tre stemmetællere
c) Behandling af eventuelt indkomne vedtægtsændringsforslag
d) Formandens beretning
e) Forelæggelse af regnskab til godkendelse
f) Behandling af indkomne forslag
g) Fastsættelse af kontingent
h) Valg af landsformand
i) Valg af politisk landsnæstformand
j) Valg af organisatorisk landsnæstformand
k) Valg af landskasserer
l) Valg af aktivitetsformand
m) Valg af kampagneformand
n) Valg af lokalforeningsansvarlig
o) Valg af udviklingsformand
p) Valg af suppleant
q) Valg af revisor og revisorsuppleant
r) Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på landsmødet, skal være forretningsudvalget i hænde senest 7 dage før landsmødet. Kun forslag stillet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer under landsmødet, kan behandles.

Stk. 6. Landsmødet ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af det afgående forretningsudvalg.

Stk. 7. Landsmødet træffer sine beslutninger ved simpelt flertal blandt de gyldigt afgivne stemmer. Skriftlig afstemning anvendes, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er opstillet flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

Stk. 8. Forretningsudvalget kan indstille en person til modtagelse af æresmedlemskab af Nye Borgerliges Ungdom. Indstillingen kan kun ske på et ordinært og lovligt indkaldt landsmøde. Indstillingen kan vedtages af to tredjedeles flertal af de afgivne stemmer. Æresmedlemskabet kan ophæves ved medlemmets skriftlige udmeldelse eller ved indstilling om ophør efter samme procedure som ved indstilling.

7. Ekstraordinært landsmøde

Stk. 1. Ekstraordinært landsmøde skal afholdes, hvis fem ud af otte forretningsudvalgsmedlemmer finder det nødvendigt. Endvidere skal ekstraordinært landsmøde afholdes, hvis mindst en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning derom over for formanden. I sådanne tilfælde skal det ekstraordinære landsmøde afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Medlemmerne kan ikke anmode om ekstraordinært landsmøde før tidligst 1. februar i det indeværende foreningsår.

Stk. 3. Indkaldelsesfristen for ekstraordinært landsmøde er 14 dage.

8. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Forretningsudvalget er ansvarligt over for landsmødet for regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af landskassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Den på landsmødet valgte revisor jf. § 6, stk. 4., udøver året igennem en grundig kritisk revision. Denne reviderer og godkender ligeledes regnskabet.

9. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere forretningsudvalgsmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved øvrige økonomiske dispositioner tegnes foreningen af det samlede forretningsudvalg.

Stk. 2. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder inddrivelse af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

10. Lokalforeninger

Stk. 1. Forretningsudvalget træffer afgørelse om oprettelse, nedlæggelse og geografisk afgrænsning af lokalforeninger.

Stk. 2. Enhver lokalforenings vedtægter skal ved stiftelsen godkendes af forretningsudvalget. Ved fremtidige uoverensstemmelser mellem Nye Borgerliges Ungdoms vedtægter og en lokalforenings vedtægter, har Nye Borgerliges Ungdoms vedtægter forrang.

Stk. 3. Lokalforeninger må ikke offentligt føre kampagne for politik, der er i direkte modstrid med Nye Borgerliges Ungdoms vedtagne politik, formål eller grundholdning.

11. Eksklusioner

Stk. 1. Ethvert medlem og tillidsvalgt kan ekskluderes, såfremt fem ud af otte forretningsudvalgsmedlemmer finder det nødvendigt.

Stk. 2. Foreningens medlemmer kan indstille til forretningsudvalget, at et medlem eller tillidsvalgt ekskluderes. Indstillingen skal være skriftlig. Når et forretningsudvalgsmedlem modtager en sådan henvendelse, har dette pligt til at tage sagen op til drøftelse med resten af forretningsudvalget på næstkommende møde.

Stk. 3. Ethvert ekskluderet medlem har mulighed for at anke sin eksklusion på næstkommende landsmøde. Anken har ikke opsættende virkning. Eksklusionen omstødes eller stadfæstes af et simpelt flertal af de stemmeberettigede, fremmødte medlemmer.

12. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med to tredjedeles flertal på et landsmøde, hvor ændringsforslaget fremgår af den på dagen fremlagte dagsorden.

Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være forretningsudvalget i hænde senest 14 dage før landsmødet.

Stk. 3. Vedtægtsændringerne træder i kraft på vedtagelsestidspunktet, medmindre andet er begæret af forslagsstilleren.

13. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med to tredjedeles flertal på to på hinanden følgende landsmøder, hvoraf det ene skal være ordinært.

Stk. 2. Foreningens formue overgår i tilfælde af opløsning til Nye Borgerlige. I tilfælde af, at Nye Borgerlige ikke eksisterer mere, anvendes den i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af det opløsende landsmøde.