Udlændingepolitik

Muligheden for at søge asyl i Danmark stoppes. Som udlænding skal du naturligvis forsørge dig selv og overholde loven.

I Danmark har vi altid stået klar til at hjælpe vores medmennesker, når nøden var størst, men meget har forandret sig i de seneste årtier. Vi er derfor nødt til at gentænke måden, hvorpå vi håndterer de stigende mængder flygtninge samt udgifterne hertil – også arbejdssøgende immigration skal omprioriteres.

Vi har i Danmark længe gjort brug af udenlandsk ekspertise og arbejdskraft til forskellige stillinger rundt omkring i landet. Dette skal selvfølgelig stadig være muligt. Immigration og opholdstilladelse skal dog betinges på, at der er sikret fast arbejde, og at man i opholdsperioden betaler skat til den danske stat.

Derudover skal vores velfærdssystem beskyttes, så vi får et opgør med velfærdsturisme. Dette gøres bedst ved at knytte alle velfærdsydelser til det danske statsborgerskab. På denne måde vil der også blive stillet krav om selvforsørgelse til øvrig udenlandsk arbejdskraft.

Det danske uddannelsessystem er stærkt belastet af udenlandske studerende. Derfor må vi stille krav om, at hvis man ønsker at studere i Danmark, må man selv betale for sit studie. Samtidig skal man ikke kunne søge SU, hvis man kommer til Danmark for at studere.

Statsborgerskabet skal beskyttes. For at vi i Danmark kan fortsætte med at have et af verdens bedste velfærdssystemer, er vi nødt til at sætte tydelige grænser for, hvornår man er berettiget til de goder, som etniske danskere sparer sammen til gennem hele deres liv via skatten.

Derudover skal alle udlændinge, der bliver dømt for kriminalitet i Danmark udvises efter første dom, og afsone deres dom andetsteds end i Danmark. Hvis man er tildelt statsborgerskab, men forbryder sig mod den aftale, hvorpå man har fået det givet – eksempelvis ved kriminalitet, kan man til enhver tid fratages statsborgerskabet igen.

Ydermere har Nye Borgerliges Ungdom følgende konkrete tiltag, som vi mener vil løse visse af de indvandringsrelaterede problemer, vores samfund står overfor: 

Stop tildeling af statsborgerskaber til udlændinge
Vi mener i Nye Borgerliges Ungdom, at det danske statsborgerskab er forbeholdt det danske folkefællesskab. Vi anser således det at være dansker som værende et fødselsvilkår, hvorfor statsborgerskaber udelukkende bør tildeles personer med mindst én forælder med dansk statsborgerskab. Med ovenstående vedtagne politik forbeholder man sig retten til at forskelsbehandle mellem den gruppering, der igennem århundrede har været med til at opbygge det rige og frie Danmark, vi holder af, og de udlændinge, der kommer til for at bidrage med at høste frugten fra det danske træ. Politikken vil ikke gælde for adoptivbørn, da disse juridisk set opnår indfødsret i kraft af, deres danske adoptivforældre registreres som værende forældre til barnet.

Stop al indvandring fra MENA-lande – og start hjemsendelser
For Nye Borgerliges Ungdom er det åbenlyst, at antal betyder noget, og at de seneste mange års problemer med udlændinge i høj grad hænger sammen med, at vi i flere årtier har modtaget et alt for stort antal indvandrere fra meget fremmede kulturer med en hastighed, der fuldstændig har umuliggjort enhver sandsynlighed for succesfuld assimilation, endsige integration. Med andre ord har der ikke været et organisk forhold mellem indvandring og integration – ligesom et sådant har været umuligt at etablere, fordi migrationen har været så stor og med al sandsynlighed vedbliver at være det de næste mange år. Vores samfund og kulturer er skrøbelige økosystemer – hvorfor du ikke kan blive ved med at tage imod folk med så voldsom og uoverkommelig hastighed, uden at det påvirker samfundet negativt på afgørende områder.

Desværre er det nuværende konventionsparadigme indrettet sådan, at vi på ingen måde kan kontrollere, hvem der får ophold i Danmark. Danmarks indtag afhænger alene af, hvor mange der sætter foden på dansk jord og anmoder om asyl. Teoretisk er der 3 millioner syrere i Tyrkiet, hvoraf omtrent 80% ville få asyl, hvis de kom til Danmark. En sådan forandring ville betyde samfundsmæssigt sammenbrud, men er altså et praktisk muligt scenarie i de nuværende konventionsparadigme, der af venstrefløjen ophøjes som helligt og universelt gyldigt.

Asylgrundlaget er i det nuværende system en ren formalitet, idét selv afviste asylansøgere ender med at blive. Vi kan ikke udvise folk med tvang – og har du først sat børn i verden, gælder der endvidere forskellige krav for tilknytning, der garanterer dit ophold.

I øjeblikket er der omkring 60 millioner flygtninge i verden. Der er millioner og atter millioner af mennesker i både Mellemøsten og Centralasien, der har principielt konventionskrav på asyl i Danmark. Afrikas befolkning fordobles inden for de næste 30 år og anslås af FN til at vokse med 1,2 milliarder over de næste 35 år. Afrikas befolkning vil til den tid være mere end fem gange så stor som Europas, ligesom også den arabiske verden kommer til at vokse fra 400 til 600 millioner mennesker.

Med andre ord er enhver forestilling om midlertidighed, når det kommer til den nuværende migrationskrise, en ren illusion. Lige nu ser vi konturerne af en veritabel folkevandring, der først lige er begyndt og som vil forandre Europa for bestandig. Danmark og Europas problemer med arbejdsløshed, kriminalitet, kulturelle konflikter og indre splittelse vil vokse til uoverstigelige højder – og den styrkeposition, der tidligere både har været til gavn for danske borgere, men som også gjort os i stand til at inspirere og hjælpe i andre dele af verdens afkroge, vil fordufte som dug for solen.

Vi skal have tilbage til en situation, hvor vi løser problemer, hurtigere end vi skaber nye – og en sådan situation kan kun opnås, hvis vi indfører et fuldstændigt og totalt indvandringsmoratorium fra såkaldte MENA-lande.

I 1983 havde Danmark omkring 60.000 herboende udlændinge. I dag overstiger tallet en halv million. Det er en største demografiske forskydning i registreret historie – og er en udvikling, der må og bør vendes.

I mere end tre årtier har Danmark – og adskillige ligesindede lande postet astronomiske beløb i det ene fejlslagne integrationsprojekt efter det andet. Ingen har i nogen meningsfuld udstrækning formået at løse bare en flig af de udfordringer, der følger med indvandringen fra MENA-lande, og Nye Borgerliges Ungdom finder ingen rimelighed i, at danskerne forsat pålægges en massiv økonomisk og kulturel udgift, der fjerner ressourcer og fokus fra andre områder, der i dag underprioriteres og svigtes som følge af politikeres virkelighedsfornægtelse.

Indvandringen fra MENA-lande bør i det store hele standses – ligesom vi bør udvise enhver ikke-statsborger, der enten økonomisk, kulturelt eller ved kriminalitet bidrager til forværring af den nuværende tilstand. Frivillige hjemsendelsesprogrammer bør etableres for personer, der har opnået dansk statsborgerskab, men som af loyalitets- eller tilknytningsmæssige årsager er villige til at rejse hjem og opgive deres statsborgerskab ved modtagelse af en kompensation fra den danske stat.

Asylpolitik
Verdenssituationen har forandret sig meget siden 1952.

Da Danmark som det første land i verden skrev under på flygtningekonventionen, var det baseret på en tanke om, at flygtninge var defineret som et menneske, der flygtede fra krig eller forfølgelse med et ønske om at vende tilbage til sit hjemland, når faren var overstået. I de seneste årtier er denne definition dog blevet mere udvisket, og mange flygtninge, der søger spontanasyl, bør egentlig klassificeres som immigranter og nægtes indrejse.

Med den stigende tilstrømning af asylsøgere fra de arabiske og afrikanske lande, er presset på den danske kultur og stat blevet for stor.

Vi bør derfor omgående stoppe al behandling af spontanasyl, og i stedet hjælpe i flygtningenes nærområder. Dette vil både Danmark samt flygtningene være bedre tjent med, da det vil være nemmere, billigere og mere hjemligt at modtage asyl i et nærområde end i en fremmed kultur.

Stoppet for asylbehandling skal vare på ubestemt tid, indtil det danske samfund og kultur igen er stabilt, og vi kan sikre, at de asylansøgere som vi vælger at modtage, kan sikres et værdigt asylophold i Danmark. Målet med asylophold vil dog altid være at rejse tilbage til hjemlandet, når en evt. faresituation er overstået. Et asylophold kan aldrig udvikle sig til en permanent opholdstilladelse.

Danmark skal derfor opsige sin deltagelse i den kraftigt forældede flygtningekonvention, samt andre europæiske og FN-satte regler, der evt. er i modstrid med vores selvbestemmelse på området.

Etablering af hjemsendelsesprogrammer
I Nye Borgerliges Ungdom mener vi ikke, at et asylstop umiddelbart er nok til, at vi kan viderebringe et økonomisk og kulturelt stabilt Danmark til vores efterkommere. Befolkningsfremskrivninger viser, at selv hvis vi fik et asylstop i morgen, så vil andelen af muslimer i Danmark være omkring 7,6% i 2050, hvorimod der er omtrent 5,4% i Danmark på nuværende tidspunkt. Fortsætter indvandringen, så der fremskrives med de sidste 5-års indvandringsgennemsnit, vil vi nå samme andel i 2030’erne. Det tal (7,6%) er kun en halv procent lavere end andelen er i Sverige i dag, hvor multietnicitetens problematikker skaber et fremtidsbillede af, hvordan Danmark om få årtier kan se ud. I Nye Borgerliges Ungdom ønsker vi derfor at etablere et omfattende hjemsendelsesprogram for størstedelen af de næsten 500.000 ikkevestlige indvandrere og efterkommere med opholdstilladelse og utilpassede med dansk statsborgerskab. Det vil konkret sige, at indvandrere og efterkommere fra Afrika og Mellemøsten vil blive bedt om at rejse ud af Danmark indenfor en kortere tidsperiode. Indvandrere, der dømmes for brud på straffeloven, lov om euforiserende stoffer eller våbenloven, udsmides uden videre. Til utilpassede folk med udenlandske rødder, der har fået opnået statsborgerskab, skal et beløb i størrelsesorden af op til én million kroner pr. udvandrer afsættes, dels til modtagerlandet, der modtager de utilpassede, og dels som kompensation for, de at rejser ud af Danmark og opgiver sit stasborgerskab for altid. Én million kroner er et beløb, der vil være 5-10 gange så meget værd i ikkevestlige lande grundet købekraften, og som hurtigt af staten indtjenes givet indvandrere fra muslimske lande er en massiv økonomisk – og kulturel – udgift, selv hvis der justeres for alder, i både første, anden og tredje generation. Forudsætningen for ovenstående forslag er naturligvis først og fremmest, at der er indført et stop for tildeling af asyl i Danmark, og at anden fortsat indvandring fra tredjeverdenslande er reduceret markant.

Indførelse af holdning til beløbsgrænsen 
Vi er i Nye Borgerliges Ungdom tilhængere af at der bibeholdes en høj beløbsgrænse for indvandrere, der kommer til Danmark for at arbejde. Dette er vi i kraft af, at der fortsat er mange danskere på overførselsindkomster, der som bekendt udgør en enorm del af finanslovens udgifter. Derudover findes der allerede millioner af mennesker i EU, der bekendt ikke er en del af beløbsordningen grundet den fri bevægelighed af arbejdskraft, som alle har gode muligheder for at indgå i arbejdsudbuddet i det danske samfund. Vi er i Nye Borgerliges Ungdom desuden af den overbevisning, at Danmark i forvejen oplever større og større problemer med at opretholde vor høje tillidskultur og sammenhængskraft, og at denne udfordring vægter højere, end arbejdsgivernes ønsker om at sænke lønningerne på det danske arbejdsmarked. Ud fra empiriske erfaringer kan vi konstatere, at nogle indvandringsgrupper er mere tilpasningsdygtige til det danske værdifællesskab end andre, og vores holdning til fastsættelse af en beløbsgrænse er derfor som følger:

  • Indvandrere fra vestlige lande, der ikke er medlem af EU: 425.000 kroner årligt.
  • Indvandrere fra Afrika og Mellemøsten: 600.000 kroner årligt.
  • Indvandrere fra resterende asiatiske lande samt Syd- og Mellemamerika: 500.000 kroner årligt.

Vi er yderligere af den opfattelse, at ovenstående beløbsgrænser skal følge udviklingen i de danske lønninger, og således justeres på årlig basis.

Indvandring skal ikke begrundes i skyldfølelse
I Nye Borgerliges Ungdom afviser vi argumentet om, at fordi den politiske elite har trukket Danmark i krig, så skal vi have ubegrænset indvandring af de ramte lande og alle mulige andre lande. Den danske befolkning skal ikke lide under elitens geopolitiske spil.

Afskaf ulandsbistanden
Mange års forskning peger på, at nødhjælp nok kan være effektiv, men udviklingsbistand generelt er uden virkning. Studier peger eksempelvis på, at en stor del af Vestens ulandshjælp reelt flyttes til at finansiere våbenkøb i stedet for skoler, brønde eller sundhedsprojekter. Bistanden skader landenes internationale konkurrenceevne og eksportsektorer. Mere bistand betyder, at regeringen må tage færre upopulære beslutninger. Bistanden belønner således desværre som oftest uansvarlig adfærd.

Tørklædeforbud for offentligt ansatte og for skoleelever
Danske institutioner skal være danske. Dette er særligt vigtigt for folkeskolen, hvis fornemmeste opgave er at overlevere vores kulturelle arvesølv til kommende generationer. Det er selvsagt uholdbart, at offentligt ansatte og skoleelever bærer symboler, der virker som en reklamesøjle for totalitær lovreligion, og som udover enhver rimelig tvivl er i direkte konflikt med danske værdier. Nye Borgerliges Ungdom mener derfor, at det Islamiske tørklæde bør forbydes i folkeskoler og for offentligt ansatte.

Indfør afgifter på halalprodukter
I Nye Borgerliges Ungdom anser vi hjemsendelser og subsidiært assimilation som målsætningen for dansk udlændingepolitik. Vi mener derfor, at staten skal understøtte den danske kernekultur og begrænse mulighederne for at udleve en fremmed kulturel/religiøs livsførelse, i det omfang denne gør skade på samfundet.

Der skal være stærke økonomiske og sociale incitamenter til at leve efter danske normer og traditioner, og der skal være væsentlige hindringer for at etablere og leve efter en fremmed kultur, som afviger markant fra og gør skade på vores samfund. Navnlig den islamiske livsførelse og kultur gør  enorm skade på vores samfund, og er en stigende trussel mod Danmark som danskernes hjem. Derfor bliver vi nødt til at tænke visionært og nyt i vores håndtering af de omfattende problemer, den muslimske indvandring har medført.

Nye Borgerliges Ungdom ønsker derfor bl.a. at indføre afgifter på samtlige halalprodukter. Halalafgifter vil i sagens natur medføre, at et stort antal muslimer rejser væk fra Danmark, og at færre muslimske migranter søger mod Danmark. Herudover vil halalafgifter skabe væsentlige økonomiske incitamenter til ikke at købe halalprodukter og gå væk fra den muslimske kultur til fordel for den danske kultur. Afgifterne vil således medvirke til at assimilere herboende muslimer.

Nye Borgerliges Ungdom er imod nyttesløse afgifter, som staten indfører med henblik på at øge statens budget og detailregulere danskernes vaner (tobakafgifter mv.). Vi mener dog samtidig, at afgifter kan være et effektivt værktøj til at fremme vores egne politiske mål, og at vi bør tage værktøjet i brug, såfremt det er formålstjenligt.

Ingen forskelsbehandling
Vi vil ikke tillade offentlig særbehandling af muslimer. Hverken i svømmehaller, sygehuse, på uddannelsessteder, daginstitutioner plejehjem eller andre steder i det offentlige rum. Ingen badeforhæng, halalmad, bederum eller anden form for særbehandling.

Vi vil ikke tillade piger at bære muslimsk tørklæde i skoletiden. Hvad de gør i deres fritid, må de selv om. Vi vil heller ikke tillade kvinder i offentlige stillinger at være tildækkede. Hvad private virksomheder tillader, må de selv om.

Bloker remitter til lande, som ikke tager imod egne statsborgere
En række mellemøstlige og afrikanske lande nægter at tage imod deres egne statsborgere, når disse ikke længere har lovligt ophold i Danmark. Som konsekvens hænder det ofte, at groft kriminelle udlændinge ender med at blive i Danmark, selvom de er idømt en udvisningsdom.

I Nye Borgerliges Ungdom nægter vi at acceptere dette dybt problematiske forhold, som er med til at opretholde og forværre de omfattende problemer, som følger af den ikke-vestlige indvandring. Vi vil udvise alle kriminelle udlændinge efter første dom – uanset hvor de kommer fra.

Vi vil derfor presse landene til at modtage egne statsborgere, når disse enten udvises ved dom eller mister opholdsgrundlag af andre årsager, ved at blokere for personlige pengeoverførsler til de lande, som ikke tager imod egne statsborgere.

Pengeoverførsler – såkaldte remitter – er penge, der sendes fra indvandrere og migranter bosiddende i Danmark med familiebånd i et hjemland uden for Danmark, til familie eller klaner i hjemlandene.

OECD anslår, at remitter fra Vesten og til hjemlandene er mere end tre gange den officielle bistand, det samlede Vesten giver hvert år.

Mange steder i den tredje verden er folk dybt afhængige af de remitter, de modtager fra slægtninge i Vesten. Et forbud mod pengeoverførsler, i form af remitter, vil således være et effektivt værktøj til at få regeringer i udlandet til at hjemtage deres egne statsborgere.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.