Udlændingepolitik

Muligheden for at søge asyl i Danmark stoppes. Som udlænding skal du naturligvis forsørge dig selv og overholde loven.

I Danmark har vi altid stået klar til at hjælpe vores medmennesker, når nøden var størst, men meget har forandret sig i de seneste årtier. Vi er derfor nødt til at gentænke måden, hvorpå vi håndterer de stigende mængder flygtninge samt udgifterne hertil – også arbejdssøgende immigration skal omprioriteres.

Vi har i Danmark længe gjort brug af udenlandsk ekspertise og arbejdskraft til forskellige stillinger rundt omkring i landet. Dette skal selvfølgelig stadig være muligt. Immigration og opholdstilladelse skal dog betinges på, at der er sikret fast arbejde, og at man i opholdsperioden betaler skat til den danske stat.

Derudover skal vores velfærdssystem beskyttes, så vi får et opgør med velfærdsturisme. Dette gøres bedst ved at knytte alle velfærdsydelser til det danske statsborgerskab. På denne måde vil der også blive stillet krav om selvforsørgelse til øvrig udenlandsk arbejdskraft.

Det danske uddannelsessystem er stærkt belastet af udenlandske studerende. Derfor må vi stille krav om, at hvis man ønsker at studere i Danmark, må man selv betale for sit studie. Samtidig skal man ikke kunne søge SU, hvis man kommer til Danmark for at studere.

Statsborgerskabet skal beskyttes. For at vi i Danmark kan fortsætte med at have et af verdens bedste velfærdssystemer, er vi nødt til at sætte tydelige grænser for, hvornår man er berettiget til de goder, som etniske danskere sparer sammen til gennem hele deres liv via skatten.

Derudover skal alle udlændinge, der bliver dømt for kriminalitet i Danmark udvises efter første dom, og afsone deres dom andetsteds end i Danmark. Hvis man er tildelt statsborgerskab, men forbryder sig mod den aftale, hvorpå man har fået det givet – eksempelvis ved kriminalitet, kan man til enhver tid fratages statsborgerskabet igen.

Ydermere har Nye Borgerliges Ungdom følgende konkrete tiltag, som vi mener vil løse visse af de indvandringsrelaterede problemer, vores samfund står overfor: 

Stop tildeling af statsborgerskaber til udlændinge

Vi mener i Nye Borgerliges Ungdom, at det danske statsborgerskab er forbeholdt det danske folkefællesskab. Vi anser således det at være dansker som værende et fødselsvilkår, hvorfor statsborgerskaber udelukkende bør tildeles personer med mindst én forælder med dansk statsborgerskab. Med ovenstående vedtagne politik forbeholder man sig retten til at forskelsbehandle mellem den gruppering, der igennem århundrede har været med til at opbygge det rige og frie Danmark, vi holder af, og de udlændinge, der kommer til for at bidrage med at høste frugten fra det danske træ. Politikken vil ikke gælde for adoptivbørn, da disse juridisk set opnår indfødsret i kraft af, deres danske adoptivforældre registreres som værende forældre til barnet.

Asylpolitik

Verdenssituationen har forandret sig meget siden 1952.

Da Danmark som det første land i verden skrev under på flygtningekonventionen, var det baseret på en tanke om, at flygtninge var defineret som et menneske, der flygtede fra krig eller forfølgelse med et ønske om at vende tilbage til sit hjemland, når faren var overstået. I de seneste årtier er denne definition dog blevet mere udvisket, og mange flygtninge, der søger spontanasyl, bør egentlig klassificeres som immigranter og nægtes indrejse.

Med den stigende tilstrømning af asylsøgere fra de arabiske og afrikanske lande, er presset på den danske kultur og stat blevet for stor.

Vi bør derfor omgående stoppe al behandling af spontanasyl, og i stedet hjælpe i flygtningenes nærområder. Dette vil både Danmark samt flygtningene være bedre tjent med, da det vil være nemmere, billigere og mere hjemligt at modtage asyl i et nærområde end i en fremmed kultur.

Stoppet for asylbehandling skal vare på ubestemt tid, indtil det danske samfund og kultur igen er stabilt, og vi kan sikre, at de asylansøgere som vi vælger at modtage, kan sikres et værdigt asylophold i Danmark. Målet med asylophold vil dog altid være at rejse tilbage til hjemlandet, når en evt. faresituation er overstået. Et asylophold kan aldrig udvikle sig til en permanent opholdstilladelse.

Danmark skal derfor opsige sin deltagelse i den kraftigt forældede flygtningekonvention, samt andre europæiske og FN-satte regler, der evt. er i modstrid med vores selvbestemmelse på området.

Etablering af hjemsendelsesprogrammer

I Nye Borgerliges Ungdom mener vi ikke, at et asylstop umiddelbart er nok til, at vi kan viderebringe et økonomisk og kulturelt stabilt Danmark til vores efterkommere. Befolkningsfremskrivninger viser, at selv hvis vi fik et asylstop i morgen, så vil andelen af muslimer i Danmark være omkring 7,6% i 2050, hvorimod der er omtrent 5,4% i Danmark på nuværende tidspunkt. Fortsætter indvandringen, så der fremskrives med de sidste 5-års indvandringsgennemsnit, vil vi nå samme andel i 2030’erne. Det tal (7,6%) er kun en halv procent lavere end andelen er i Sverige i dag, hvor multietnicitetens problematikker skaber et fremtidsbillede af, hvordan Danmark om få årtier kan se ud. I Nye Borgerliges Ungdom ønsker vi derfor at etablere et omfattende hjemsendelsesprogram for størstedelen af de næsten 500.000 ikkevestlige indvandrere og efterkommere med opholdstilladelse og utilpassede med dansk statsborgerskab. Det vil konkret sige, at indvandrere og efterkommere fra Afrika og Mellemøsten vil blive bedt om at rejse ud af Danmark indenfor en kortere tidsperiode, medmindre de besidder et job, hvor der i Danmark er mangel på arbejdskraft. Indvandrere, der dømmes for brud på straffeloven, lov om euforiserende stoffer eller våbenloven, udsmides uden videre. Til utilpassede folk med udenlandske rødder, der har fået opnået statsborgerskab, skal et beløb i størrelsesorden af op til én million kroner pr. udvandrer afsættes, dels til modtagerlandet, der modtager de utilpassede, og dels som kompensation for, de at rejser ud af Danmark og opgiver sit stasborgerskab for altid. Én million kroner er et beløb, der vil være 5-10 gange så meget værd i ikkevestlige lande grundet købekraften, og som hurtigt af staten indtjenes givet indvandrere fra muslimske lande er en massiv økonomisk – og kulturel – udgift, selv hvis der justeres for alder, i både første, anden og tredje generation. Forudsætningen for ovenstående forslag er naturligvis først og fremmest, at der er indført et stop for tildeling af asyl i Danmark, og at anden fortsat indvandring fra tredjeverdenslande er reduceret markant.

Indførelse af holdning til beløbsgrænsen 

Vi er i Nye Borgerliges Ungdom tilhængere af at der bibeholdes en høj beløbsgrænse for indvandrere, der kommer til Danmark for at arbejde. Dette er vi i kraft af, at der fortsat er mange danskere på overførselsindkomster, der som bekendt udgør en enorm del af finanslovens udgifter. Derudover findes der allerede millioner af mennesker i EU, der bekendt ikke er en del af beløbsordningen grundet den fri bevægelighed af arbejdskraft, som alle har gode muligheder for at indgå i arbejdsudbuddet i det danske samfund. Vi er i Nye Borgerliges Ungdom desuden af den overbevisning, at Danmark i forvejen oplever større og større problemer med at opretholde vor høje tillidskultur og sammenhængskraft, og at denne udfordring vægter højere, end arbejdsgivernes ønsker om at sænke lønningerne på det danske arbejdsmarked. Ud fra empiriske erfaringer kan vi konstatere, at nogle indvandringsgrupper er mere tilpasningsdygtige til det danske værdifællesskab end andre, og vores holdning til fastsættelse af en beløbsgrænse er derfor som følger:

  • Indvandrere fra vestlige lande, der ikke er medlem af EU: 425.000 kroner årligt.
  • Indvandrere fra Afrika og Mellemøsten: 600.000 kroner årligt.
  • Indvandrere fra resterende asiatiske lande samt Syd- og Mellemamerika: 500.000 kroner årligt.

Vi er yderligere af den opfattelse, at ovenstående beløbsgrænser skal følge udviklingen i de danske lønninger, og således justeres på årlig basis.

Indvandring skal ikke begrundes i skyldfølelse

I Nye Borgerliges Ungdom afviser vi argumentet om, at fordi den politiske elite har trukket Danmark i krig, så skal vi have ubegrænset indvandring af de ramte lande og alle mulige andre lande. Den danske befolkning skal ikke lide under elitens geopolitiske spil.

Afskaf ulandsbistanden

Mange års forskning peger på, at nødhjælp nok kan være effektiv, men udviklingsbistand generelt er uden virkning. Studier peger eksempelvis på, at en stor del af Vestens ulandshjælp reelt flyttes til at finansiere våbenkøb i stedet for skoler, brønde eller sundhedsprojekter. Bistanden skader landenes internationale konkurrenceevne og eksportsektorer. Mere bistand betyder, at regeringen må tage færre upopulære beslutninger. Bistanden belønner således desværre som oftest uansvarlig adfærd.

Tørklædeforbud

Danske institutioner skal være danske. Dette er særligt vigtigt for folkeskolen, hvis fornemmeste opgave er at overlevere vores kulturelle arvesølv til kommende generationer. Det er selvsagt uholdbart, at offentligt ansatte og skoleelever bærer symboler, der virker som en reklamesøjle for totalitær lovreligion, og som udover enhver rimelig tvivl er i direkte konflikt med danske værdier. Nye Borgerliges Ungdom mener derfor, at det Islamiske tørklæde bør forbydes i folkeskoler og for offentligt ansatte.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.