Lokalforeningsvedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Nye Borgerliges Ungdom …, forkortet NBU …

Stk. 2 Foreningens hjemsted er …

§ 2. Formål

Lokalforeningens formål er at agere lokalforening for hovedforeningen Nye Borgerliges Ungdom og på denne baggrund at fremme unge i lokalområdets interesse for Nye Borgerliges Ungdoms politik samt udbrede kendskabet til den nationalkonservative ideologi, og ønsket om at forandre samfundet i en retning som i højere grad baseres på værdier knyttet hertil.

Lokalforeningen har derudover til formål at agere socialt samlingssted for medlemmer af Nye Borgerliges Ungdom bosat i det pågældende område.

§ 3. Medlemskreds

Som medlem optages enhver person, der:

Stk. 1. Er medlem af Nye Borgerliges Ungdom, og har bopæl i det geografiske område som lokalforeningen dækker over

Stk. 2. Medlemmer betaler et af landsmødet fastsat kontingent. Dette betales til Nye Borgerliges Ungdom og administreres heraf.

§ 4. Ordinær generalforsamling

Stk. 1. Ordinær generalforsamling i Nye Borgerliges Ungdom afholdes i årets første kvartal. Fristen for indkaldelse af ordinær generalforsamling er 14 dage. Indkaldelse påhviler lokalforeningens formand, subsidiært bestyrelsen.

Stk 2. Den ordinære dagsorden for generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent
Valg af stemmetæller
Valg af referent
Formandens organisatoriske og politiske beretning for det forgangne år
Behandling af forslag til ændring af vedtægter
Godkendelse af årsregnskab
Valg af formand
Valg af næstformand
Valg af 1-3 bestyrelsesmedlemmer
Valg af 1-2 suppleanter
Valg af revisor
Valg af revisorsuppleant
Indkomne forslag
Eventuelt
Stk 3. Lokalforeningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Stk 4. Forretningsudvalget i Nye Borgerliges Ungdom skal have mulighed for at deltage ved generalforsamlinger. Forretningsudvalgsmedlemmer har møde- og taleret.

Stk. 5. Alle afstemninger under generalforsamlingen, hvad enten den er ordinær, ekstraordinær eller stiftende, afholdes skriftligt på forlangende af mindst ét tilstedeværende medlem. Alle personlige valg med flere kandidater til bestyrelsen udføres ved skriftlig afstemning.

Stk. 6. Medlemmer af lokalforeningen har møde-, stemme-, tale- og valgret ved generalforsamlingen. Alle medlemmer af Nye Borgerliges Ungdom har møderet. Forretningsudvalgsmedlemmer i Nye Borgerliges Ungdom har møde- og taleret. Nye medlemmer opnår stemmeret efter 21 dages medlemsskab.

§ 5. Ekstraordinære generalforsamlinger

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis:

dette begæres af enten lokalformanden eller et flertal i bestyrelsen, eller
mindst en tredjedel af medlemmerne fremsætter en skriftligt begrundet anmodning herom for lokalformanden
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for ekstraordinær generalforsamling er 14 dage. Lokalforeningens bestyrelse er ansvarlig for planlægning og afholdelse af denne senest 30 dage efter begæring herom.

§ 6. Lokalbestyrelsen

Lokalbestyrelsen består af formanden, næstformanden og mellem 1-3 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Lokalbestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Såfremt der er stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 3. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder med taleret, dog ej stemmeret.

Stk. 4 Lokalbestyrelsen pålægges at konstituere en kasserer på det konstituerende bestyrelsesmøde, der skal afholdes senest 14 dage efter generalforsamlingen

Stk 5. I tilfælde af at et bestyrelsesmedlem udtræder af lokalforeningen eller af lokalbestyrelsen, indkaldes suppleanter efter den valgte rækkefølge.

§ 7. Lokalforeningens daglige drift

Lokalforeningens daglige drift varetages af lokalbestyrelsen.

Stk 2. Lokalbestyrelsen kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

§ 8. Økonomi, regnskab og revision

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Lokalforeningen disponerer selv over sin økonomi. Årsregnskabet godkendes på generalforsamlingen for lokalforeningen. Årsregnskabet fremlægges for Nye Borgerliges Ungdoms forretningsudvalg til orientering.

Stk. 3. Foreningens regnskab og økonomi føres af den konstituerede kasserer. Kassereren har sammen med formanden forvaltnings- og tegningsret, samt ansvar for foreningens økonomi.

Stk. 4. Regnskabet revideres forud for generalforsamlingen af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§9. Tegningsregler og hæftelse

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 10. Vedtægtsændringer

Disse vedtægter kan kun ændres med to tredjedeles flertal på en generalforsamling.

Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer skal være lokalbestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Stk. 3. Vedtægtsændringerne træder i kraft ved vedtagelsestidspunktet.

§ 11. Opløsning

Opløsning af lokalforeningen kan kun finde sted med to tredjedeles flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Opløsningen af lokalforeningen skal forinden godkendes af forretningsudvalget i Nye Borgerliges Ungdom. Såfremt dette ikke kan opnås, overgår driften af lokalforeningen til forretningsudvalget i Nye Borgerliges Ungdom, og det påhviler dem at finde erstatninger for bestyrelsen.

Stk. 2 I tilfælde af opløsning af foreningen, tilfalder alle foreningens egenkapital Nye Borgerliges Ungdom, sekundært Nye Borgerlige. Findes de ej heller, anvendes de i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

Datering

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den

og senest ændret på den ordinære/ ekstraordinære generalforsamling den

Dirigentens underskrift.

_____________________

Bestyrelsens underskrifter:

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.