Grundholdning

Grundholdningen er udtryk for vores grundlæggende værdier. Hvorfor er vi aktive i politik – og hvad kæmper vi for?

Nye Borgerliges Ungdom er et borgerligt ungdomsparti, der er funderet i et livssyn baseret på klassisk konservative værdier.

Vi mener, at man ved den konservative filosofi og livsførelse kan skabe de bedste forudsætninger for et samfund, der er levedygtigt i generationer. Gennem denne sikres, at vi vil kunne overlevere et samfund til vores efterkommere, der er i ligeså god – eller gerne bedre – forfatning, end da vi modtog det.

I Nye Borgerliges Ungdom går vi uden forbehold ind for det danske folks ret til et hjem og for videreførelsen af den danske kultur. Den danske kulturarv er udgangspunktet for vores forståelse af verden, og derfor er det vigtigt at vedkende sig den historiske erfaring, vi har opbygget. Nye Borgerliges Ungdom er derfor tilhængere af traditionsbundne og historisk forankrede institutioner såsom kongehuset og den evangelisk-lutherske kirke, der akkumulerer menneskelig erfaring og værner mod den iboende ufornuft og fejlbarlighed, der præger ethvert menneskes tilværelse. Disse institutioner sikrer kontinuitet i danskernes liv over generationer og skaber en meningsfuld identitet, vi kan være fælles om.

I Nye Borgerliges Ungdom afviser vi revolutionære ideologier, der søger at bryde med både respekten for det nedarvede, tidligere generationer og den historiske kontinuitet. Det konservative livssyn er ikke en mellemvej mellem modstridende ideologier, men en selvstændig position, der afviser både socialismens materialisme og klassefokus samt en blind og rettighedsfokuseret liberalisme, der ikke tænker friheden ind i en forpligtende kontekst. Friheden konstituerer ikke sig selv og må således ikke gøres blind for sit eget fundament, herunder folkelig sammenhængskraft og historisk forankring. Fravær af lovgivning er ikke i sig selv nok til at konstituere friheden, der må rodfæstes i en social orden, indstiftet dels af en statslig suveræn og ved de føromtalte institutioner.

Når staten opretholder kulturel kontinuitet, orden og værner mod ydre trusler, erstatter almindelig sædvaneret også langsomt behovet for konkret lovgivning. Således kan mennesker som følge af fælles historiske, nationale og åndelige referencepunkter leve i gensidig respekt og anerkendelse uden nødvendigheden af en indgribende statsmagt. Her bliver borgerlige dyder såsom flid, naboskab, mådehold og selvdisciplin til den have, hvori friheden kan blomstre.

I Nye Borgerliges Ungdom arbejder vi for en forenet dansk nation præget af et stærkt værdifællesskab, økonomisk frihed og uafhængighed fra globale, overnationale institutioner.

Vi anser familien som samfundets fundament og hylder hjemmet og familiens integritet i en tid, hvor der sættes spørgsmålstegn ved dennes berettigelse. Både venstrefløjen og mange nominelt borgerlige støtter aktivt udbredelsen af en moralsk relativisme, der nedbryder vore institutioner og kulturelle arv, atomiserer individet og skaber et moralsk tomrum, der kun kan udfyldes af en stadig mere magtfuld stat. Venstrefløjen især fører en klassekamp mod det borgerlige Danmark ved at brandbeskatte flid og belønne ansvarsløshed.

Som konservative anerkender vi nødvendigheden af en statsmagt, der handler aktivt til gavn for folket. Det er dog i civil- og lokalsamfundet blandt familie og naboer, at vi mødes med tillid frem for mistænkeliggørelse. Stærke civil- og lokalsamfund og den borgerlige solidaritet er tillidens grundsten. Den tiltagende centralisering har udmøntet sig i et uigennemskueligt lovapparat, der umyndiggør borgerne og kun tjener magthavernes og elitens interesser. Civil- og lokalsamfund er trængt, fordi staten konstant udvider sine beføjelser og undergraver de frivillige fællesskaber, der giver tilværelsen mening. I Nye Borgerliges Ungdom ønsker vi ikke tiltagende centralisering, der undsiger lokal beslutningskompetence og lægger familiernes hverdag i lænker. Tværtimod ønsker vi at give mere ansvar tilbage til civil- og lokalsamfundet, der skal have langt friere rammer til at indrette sig i overensstemmelse med lokalbefolkningens ønsker.

Et sandt og frit demokrati forudsætter orden og tillid, som igen forudsætter et overvejende homogent folk med fælles historie og sprog. Nationalstaten muliggør det nationale værdifællesskab, hvorom vi samles – og den borgerlige solidaritet, hvorom vi kan være sikre på, at vi står hinanden bi i krisetider. Konservatisme handler ikke kun om den enkeltes behov nu og her, men især om den enkelte som en del af et både historisk, nutidigt og fremtidigt fællesskab.

Nationalstaten er en garant for folkelig frihed, fordi den sætter skellet mellem én måde at organisere sig på – og andre anskuelser, der afviger i mindre eller væsentlig grad derfra.

Nationalstaten giver os mulighed for at håndtere verdens forskellighed ved hjælp af social koordination. Fælles forestillinger, værdier og anskuelser skaber en form for intern solidaritet og tilværelsesforståelse. Her lever vi sammen og træffer fælles beslutninger, fordi vi netop har en følelse af at høre sammen, at have et skæbnefællesskab og en fælles historie.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.